Kilder


1 Danske Landmænd og deres indsats, Vejle Amt, Nørvang Herred, Grejs - Sindbjerg Kommune. (1944. Nationalt bogforlag. Herning.), Side 319. Knudsen, Knud, Gdr., "Højlund", Sindbjerglund pr. Vejle. Født sammesteds 18. April 1885, Søn af Gdr. Søren Knudsen, sammesteds. Gift med Sofie Knudsen, født Boisen, født i Kettinge Sogn, Lolland, 8. Marts 1888, Datter af tømrer Hans Jørgen Boisen, sammesteds. Gaardesn Navn er "Højlund"; dens Stuehus er fra 1886, har været Slægtsgaard i 3 generationer i mindst 111 Aar og er overtaget af Knudsen 1921. Der var dengang opdyrket 64 Tdr. Land + 5 Tdr. Land Skov, hvilket er det samme som nu. Ejendomsskyld Kr. 63000, Grundskyld Kr. 38100. Besætningen var ved Overtagelse 1 Plag, 4 Heste, 22 Køer, 18 Ungdyr, 2 Søer og 20 Svin, den er nu 2 Føl, 1 Plag, 4 Heste, 24 Køer, 22 Ungkvæg, 3 Søer og 30 Svin samt 3 Faar. Besætning: R. d. M. Heste: Belgier.
.

2 Danske gårde i tekst og billeder, Vejle Amt, bind 1. (Oplysning og fotos indsamlet 1990/94. Forlaget Danske Landbrug.), Side 578.

3 Danske gårde i tekst og billeder, Vejle Amt, bind 2 A. (Oplysning og fotos indsamlet 1990/94. Forlaget Danske Landbrug.), Side 185.

4 Danske gårde i tekst og billeder, Vejle Amt, bind 2 B (Oplysning og fotos indsamlet 1990/94. Forlaget Danske Landbrug.), Side 359 og 378.

5 J. C. B. la Cour, Danske Gaarde, II samling, 9. Hefte (Dansk Landøkonomisk Forlag, København), Høilund, Sindbjerg Sogn. Postforb,: Lindved (Brevsamlingssted), og St,: Vejle, hvortil c. 13 km. Nuværende Ejer: Søren Knudsens Emke, som overtog Gaarden ved hendes Mands Død 21. juni 1912. Enkefru Ellen Marie Knudsen, f. Hansen, er født paa Ejendommen 27 Marts 1857.
Matr.-Nr. 9 a m. fl. af Sindbjerglund. Hartkorn 6 Tdr. 3 Fdkr. ½ Alb. Ejendomsskyld 41,000 kr. Brandassurance for Hovedb. 7,000 kr., for Avlsb. 10,000 Kr. Gaardens samlede Areal 70 Tdr. Ld., deraf Ager 62½, Eng 1, Skov 5, Have og Gaardsplads 1½. Af Agermarken drives 50 Tdr. Ld. i en 9 Marksdrift med Halvbrak eller Staldfoder, 2 Roeafgrøder og 2 Græsmarker; 4 Tdr. Ld. er udlagt til Græsfrøavl (Engsvingl); 4½ Td. Ld. henligger i permanent Græs i Indhegning, og 4 Tdr. Ld. drives med veksel med Græs og Korn. Jordens Bonitet er Lermuld paa Lerunderlag. Besætningen bestaar af 20 Malkekøer foruden 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 4 Heste, 2 Plage og Føl. Sidste Aar solgtes c. 45 Fedesvin. Kvægbesætningen der er af rød dansk Race, vedligeholdes hovesagelig ved eget Tillæg.
Det vides ikke, om Gaarden tidligere har været Fæste under noget Gods. Den ældst kendte Ejer er Christen Møller, som 1827 overdrog Gaarden til sin Svigersøn, Jens Christensen, efter hvis Død hans Enke giftede sig med Hans Nielsen, som anden Gang giftede sig med Ane Christensendatter fra Solskov i Ø.-Snede Sogn. Efter Hans Nielsen fik Svigersønnen, den nuværende Ejerindes afdøde Mand, Gaarden.
Gaarden har engang ligget c. 100 M. SV. for dens nuværende Plads, hvortil den forlængst er udflyttet. Hovedb. er opført 1886 i Grundmur med Skifertag. Avlsb. er alle opført i Grundmur og tækkede med straa, med Undtagelse af en nyere Vinkelbygning i N., der indeholder Kostald og har Jernbjælker og Murhvælvinger samt Bølgebliktag. Engen ligger V. for Gaarden ved Marken; den er Overrislingseng af udmærket Beskaffenhed. Skoven ligger c. 500 M. V. for Gaarden sammen med de øvrige Gaardes Skove i Sindbjerglund; Bestanden er Bøg, Eg og 1 Td. Ld. Gran, der er plantet af nuværende Ejer. Af Kvægbesætningen er flere Samlinger præmierede, og Landbruget er præmieret med 1. Præmie ved Vejle Amts Landboforenings Konkurrence. Fra Gaarden han man vid Udsigt over Bjergeilde Bakker og Kærskov i Ø.

6 Danske Landmænd og deres indsats, Vejle Amt, Holmanns Herred, Vinding Sogn. (1944. Nationalt bogforlag. Herning.), Side 145. Knudsen, Hans, Gdr., Vindig pr. Vejle. Født i Sindbjerg Sogn 4. April 1884, Søn af Gdr. Søren Knudsen. Gift med Nora Kerstine Knudsen, født Christensen, født i Hvirring 16. Maj 1893, Datter af Gdr. Jens Christensen, Hornum. Gaardens Navn er "Lykkesgaard"; den er meget gammel, men er ombygget 1913 og overtaget af Knudsen 1926. Der var dengang opdyrket 42 Tdr. Land, hvilket er det samme som nu. Ejendomsskyld Kr. 38.000, Grundskyld Kr. 21.700. Besætningen var ved Overtagelsen 2 Heste, 12 Køer, 6 Ungkvæg, den er nu 3 Heste, 16 Køer, 13 Ungkvæg og 25 Svin. Knudsen er uddannet ved Landbruget og har været pa Tommerup Højskole 1911--12; han er i Bestyrelsen for Vejle lokale Foderstofforening.

7 Danske Landmænd og deres indsats, Vejle Amt, Nørvang Herred, Grejs - Sindbjerg Kommune. (1944. Nationalt bogforlag. Herning.), Side 319. Knudsen, Marinus, Gdr., Holtum pr. Grejsdal. Født i Sindbjerg Sogn pr. Vejle 7. April 1893, Søn af Gdr. Søren Knudsen, sammesteds. Gift med Mette Marie Knudsen, født Kiausen, født i Grove Sogn 1. September 1895, Datter af Gdr. Henrik Klausen, Vistop pr. Sunds. Gaardens Navn er "Vejagergaard"; dens stuehus er fra 1840 og overtaget af Knudsen 1934. Der var dengang opdyrket 24 Tdr. Land, hvilket er det samme som nu. Ejendomsskyld kr. 24.000, Grundskyld Kr. 13.400. Besætningen var ved Overtagelsen 2 Heste, 9 Køer, 1 So og 20 Svin, den er nu 1 Føl, 2 Heste, 15 Køer, 10 Ungkvæg, 2 Søer og 20 Svin. Knudsen har været paa Tommerup Højskole. Besætning: R. d. M. Heste: Belgier.

8 Danske Landmænd og deres indsats, Vejle Amt, Nørvang Herred, Grejs - Sindbjerg Kommune. (1944. Nationalt bogforlag. Herning.), Side 318. Knudsen, Johannes Georg, Gdr., "Underuplund", Sindbjerg pr. Vejle. Født i Sindbjerglund 12. December 1896, Søn af Gdr. Søren Knudsen, Sindbjerglund. Gift med Nikoline Knudsen, født Rau, født i Holtum Mølle 11. Maj 1897, Datter af Mølleejer Ludvig Rau, Holtum Mølle. Gaardens Navn er "Underuplund"; dens Stuehus er fra 1934 og overtaget af Knudsen 1929. Der var dengang opdyrket 36 Tdr. Land, hvilket er det samme som nu. EjendomsskyldKr. 40.000, Grundskyld Kr.19.500. Besætningen var ved Overtagelsen 3 Heste, 17 Køer, 10 Ungkvæg og ca. 100 Svin, den er nu 3 Heste, 20 Køer, 15 Ungkvæg, 2 Søer og 20 Svin. Knudsen har været pa Tommerup Højskole; er Medlem af Sogneraadet, Menighesraadet og Skolekommissionen. Besætning: R. d. M. Heste: Belgier og 1 Krydsning af bl. a. Oldenborger. Køerne er kaaret i 1. og 2. Kl.

9 Danske Landmænd og deres indsats, Vejle Amt, Holmanns Herred, Gauerslund Sogn. (1944. Nationalt bogforlag. Herning.), Side 133. Knudsen, Knud Holger, Gdr., "Qvistgaard", Gauerslund pr. Børkop. Født sammesteds 26. Februar 1913, Søn af Søren Knudsen, sammesteds. Gift med Ida Helene Knudsen, født Sørensen, født i Børkop 17. August 1913, Datter af Søren Chr. Sørensen. Gaardens Navn er "Qvistgaard"; den er meget gammel, men er ombygget, har været Slægtsgaard siden ca. 1762 og er overtaget af Knudsen 1940. Der var dengang opdyrket 53 Tdr. Land hvoraf 12 Tdr. Land var Skov, hvilket er det samme som nu. Ejendomsskyld Kr. 55.000, Grundskyld Kr. 29.800. Besætningen var ved Overtagelse 3 Heste, 14 Køer, 16 Ungkvæg og 15 Svin, den er nu 5 Heste, 15 Køer, 16 Ungkvæg og 30 Svin. Knudsen er uddannet ved Landbruget og har været paa Tommerup Højskole 1931-32 og aftjent sin Værnepligt ved Rytteriet.

10 Vejle Amts Folkeblad, Dødsfald (25 juli 1987), 25 juli 1987. Ida Helene Knudsen, Egevang 25, Brejning, er død efter længere tids sygdom, 73 år.
Hun var født i Børkop og datter af nu afdød snedker Chr. Sørensen.
Hun blev gift med gårdejer Holger Knudsen fra Gauerslund i 1937, og ægtefællerne boede en kort tid på Tudvad Mark ved Egtved, før de flyttede tilbage til Gauerslund, hvor de overtog hans families gamle slægtsgård "Qvistgård". Ida Knudsen hjalp til på gården og var aldrig beskæftiget uden for hjemmet. I 1973 døde hendes mand, og hun flyttede til Egevang i Brejning.
Ida Knudsen holdt meget af sit hjem og sin familie. Hun fulgte med i sognets liv, gik meget i kirke og interesserede sig for håndarbejde.
Hun efterlader sine fem børn. Det er Knud Knudsen, der i dag driver "Qvistgård" , rengøringsassistent Karen Skovsgaard, Egtved, Søren Knudsen, der er ansat ved flyvestationen i Karup, pedel Johannes Knudsen, Børkop, og indkøbschef Kirsten Knudsen, Vejle.

11 Danske Landmænd og deres indsats, Vejle Amt, Holmans Herred, Gauerslund Sogn. (1944. Nationalt bogforlag. Herning.), Side 133. Knudsen, Søren Aage, Gdr., Gauerslund pr. Børkop. Født i Gauerslund 30. Juli 1917, søn af Gdr. Søren Knudsen. Gift med Maja Marie Knudsen, født Devantie, født i Webbestrup Sogn 31. Januar 1919, Datter af Peter Devantie. Gaardens Navn er "Lærkegaard"; den er meget gammel, men er ombygget 1846 og 1918-19 og overtaget af Knudsen 1937. Der var dengang opdyrket 18 Tdr. Land + 5 Tdr. Skov, hvilket er det samme som nu. Ejendomsskyld Kr. 28.000, Grundskyld Kr. 13.800. Besætningen var ved Overtagelsen 2 Heste, 6 Køer, 5 Ungkvæg og 4 Svin, den er nu 3 Heste, 8 Køer, 8 Ungkvæg og 14 Svin. Knudsen er uddannet ved Landbruget; han er Brandfoged, i Bestyrelsen for Jagtforeningen og i Bestyrelsen for Gauerslund Vandværk.

12 Bjarne H. Eeg, Slægterne fra Gauerslund sogn i Holmans Herred., Side 183, 200 og 396.

13 Danske Landmænd og deres indsats, Vejle Amt, Nørvang Herred, Grejs - Sindbjerg Kommune. (1944. Nationalt bogforlag. Herning.), Side 332. Therkelsen, Sigurd Bisgaard, Gdr., "Østergaard", V. Ørum pr. Uldum. Født sammesteds 2. September 1907, Søn af fhv. Gdr. Therkel Bisgaard Therkelsen, sammesteds. Gift med Magda Marie Jensine Therkelsen, født Knudsen, født i Engom 11. Juni 1919, Datter af Gdr. Hans Knudsen, Vinding pr. Vejle. Gaardens Navn er "Østergaard"; dens Stuehus er fra ca. 1860, har været Slægtsgaard i 2 Generationer i 37 Aar og er overtaget af Therkelsen 1937. Der var dengang opdyrket 49 Tdr. Land, hvilket er det samme som nu. Ejendomsskyld Kr. 45.000, Grundskyld Kr. 26.100. Besætningen var ved overtagelse 1 Føl, 4 Heste, 18 Køer, 18 Ungkvæg, 4 Søer og 20 Svin, den er nu 1 Føl, 1 Plag, 4 Heste, 18 Køer, 18 Ungkvæg, 4 Søer og 21 Svin. Therkelsen har været paa Uldum Højskole; er formand for Lokalfoderstofforeningen og i Bestyrelsen for Forsamlingshuset. Besætning: R. d. M. Heste: Belgier. 2 Hopper, kaaret i 1. Kl. a; 1 i 1. Kl. b. 1 Hingst, kaaret i 2. Kl. Hopperne har faaet 1. og Ærespr. paa Dyrskuer.

14 Hodsager Minder, Bind II - Træk af sognets historie. (Lokalhistorisk Initiativgruppe Hodsager 1992.), Side 30 og 144.

15 Holstebro Dagblad, Dødsfald (Maj 1980), Fru Johanne Dorthea Madsen, Hovedgaden 48, Hodsager, er død, 85 år.
Johanne Dorthea Madsen var født i Hodsager. Hun tilbragte en tid af sin barndom i Hodsager, men kom senere til Stoubæk i Aulum. Hun havde enkelte pladser i Aulum, før hun i 1920 vendte tilbage til fødesognet, da hun blev gift med gdr. Martin Madsen, "Toppergaard", Hodsager.
Hun levede her sammen med sin mand og sine tre døtre et stilfærdig og arbejdsomt hjemmeliv i 40 år.
I 1958 flyttede ægteparret til Hovedgaden i Hodsager, hvor hun har boet siden. I 1965 døde Martin Madsen, men hun blev boende i huset lige til sin død.
Dorthea Madsen har i en længere årrække været så svagt seende, at hun ikke kunne læse. Hun var meget flittig til at strikke lange bind, der blev sendt ud til spedalskhedshospitaler. En af hendes underholdningssysler var også at lytte til de bånd, der blev udsendt fra Blindeinstituttet.
Johanne Dorthea Madsen efterlader mindet om en trofast hjemmets kvinde og en god hustru og mor. Hun efterlader sig sine tre døtre, der bor i Hodsager, Stoholm og ved Vejle.
.

16 Hodsager Minder, Bind II - Træk af sognets historie. (Lokalhistorisk Initiativgruppe Hodsager 1992.), Side 30 og 143.

17 Hodsager Minder, Bind II - Træk af sognets historie. (Lokalhistorisk Initiativgruppe Hodsager 1992.), Side 30.

18 Danske gårde i tekst og billeder, Vejle Amt, bind 2 B (Oplysning og fotos indsamlet 1990/94. Forlaget Danske Landbrug.), Side 361.

19 Danske gårde i tekst og billeder, Vejle Amt, bind 2 B (Oplysning og fotos indsamlet 1990/94. Forlaget Danske Landbrug.), Side 127.

20 Tage Rasmussen, Ferup, Det gamle Ferup 1679-1991., Side 42 og 43.

21 Danske Landmænd og deres indsats, Vejle Amt, Nørre Tyrstrup Herred, Hejls Sogn. (1944. Nationalt bogforlag. Herning.), Side 92. Schelde, Carl, Gdr., Hejls St. Født i Lejrskov sogn, Uhre, 19.august. 1885. Søn af gdr. Andreas Schelde, Uhre. Gift med Kirstine Schelde, født Damkjær, født i Erritsø 20. Januar 1881. Datter af fisker Hans Damkjær, Erritsø. Gaardens Navn er "Lykkebjerg" den er fra 1846 og overtaget af Schelde 1930. Der var dengang opdyrket 22 Tdr. Land, hvilket er det samme som nu. Ejendomsskyld 24.000 kr. grundskyld 12.200 kr. Besætningen var ved overtagelsen 2 Heste, den er nu 2 Heste, 11 Køer, 11 Ungkvæg og 10 Svin. Schelde er uddannet ved landbruget og har været på Frederiksborg højskole, Dalum landbrugsskole og har været 12 Aar i U.S.A., Nordt Dakota, ved mejeri og landvæsen; han er i Bestyrelsen for Hejls brugsforening.
.

22 Tage Rasmussen, Ferup, Det gamle Ferup 1679-1991., Side 92.

23 J. C. B. la Cour, Dankse Gaarde, 111. Samling, første bind. (Arbejdet på "Danske Gaarde" 1905 til 1015.), Side 1092.

24 Danske gårde i tekst og billeder, Vejle Amt, bind 1. (Oplysning og fotos indsamlet 1990/94. Forlaget Danske Landbrug.), Side 121.

25 J. C. B. La Cour, Danske Gaarde, Første bind. (Danske Gaarde`s forlag 1906.), Side 807 og 808.

26 Danske Landmænd og deres indsats, Vejle Amt, Elbo Herred, Taulov Sogn. (1944. Nationalt bogforlag. Herning.), Side 364. Pagh, Niels Dahl, Gdr., "Kallsbjerg", Skærbæk, Taulov. Født sammesteds 26. September 1896, Søn af Gdr. Christoffer Pagh. Gift med Marie Christine Pagh, f. Hansen f. i Dreslette 1. Februar 1906, Datter af Gdr. Peter Hansen, Skaarup pr. Flemløse. Gaardens Navn er "Kallsbjerg"; den er udstykket fra Koldinghus` Rytterdistrikt 1733, har været Slægtsgaard i 9 Generationer siden og er overtaget af Pagh 1944. Der var dengang 38 Td. Land Ager, 1 Td. Land Eng og 1 td. Land Have og Gaardplads, hvilket er det samme som nu. Ejendomsskyld Kr. 35.000. Grundskyld Kr. 24.200. Besætning var ved Overtagelsen ligesom nu 5 Heste, 12 Køer, 11 Ungkvæg, 20 Svin og 3 Faar, Pagh er uddannet ved Landbruget forskellige steder.

27 J. C. B. La Cour, Danske Gaarde, Første bind. (Danske Gaarde`s forlag 1906.), Side 807 & 808.


Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 12 Mar. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hjemmesidens ejer